Regulamin

 1. Właścicielem sklepu internetowego fotografia-artystyczna.pl jest:
  leniva studio Magdalena Bogołębska
  ul. Popiełuszki 17c/65
  01-595, Warszawa
  NIP 525 235 20 72
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż usług fotograficznych za pośrednictwem strony internetowej fotografia-artystyczna.pl.
 3. Składanie zamówień

 4. Złożenie zamówienia usługi fotograficznej dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej fotografia-artystyczna.pl.
 5. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z uznaniem oraz zaakceptowaniem poniższych warunków oraz z zawarciem umowy w zakresie jednorazowej realizacji usługi fotograficznej. Umowa zawierana jest między Klientem a leniva studio zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 6. Usługi fotograficzne wykonywane są zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej fotografia-artystyczna.pl.
 7. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że istnieją techniczne możliwości jego zrealizowania. W przypadku braku takich możliwości o niemożliwości zrealizowania zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie przed wykonaniem usługi.
 10. Zamówienia powyżej kwoty 200 PLN realizowane są po wpłacie minimum połowy całkowitej sumy zmówienia na konto sklepu.
 11. Sklep standardowo realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia zagraniczne są możliwe po indywidualnych ustaleniach.
 12. Przesyłki dostarcza firma kurierska. Możliwy jest również odbiór osobisty po wcześniejszym zaznaczeniu takiej opcji przy składaniu zamówienia.
 13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
 14. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: przelewem bankowym na konto lub gotówką przy odbiorze.
 15. Koszt dostawy różni się w zależności od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy. Klient określa samodzielnie preferowany sposób dostawy. Aktualne sposoby dostawy i ich ceny znajdują się na stronach informacyjnych sklepu. Koszt dostawy pokrywa Klient.
 16. Leniva studio może na życzenie Klienta wystawić rachunek sprzedażowy.
 17. Reklamacje

 18. Reklamacje mogą być uwzględnione jedynie wtedy, jeśli zostaną one zgłoszone w ciągu 1 tygodnia, po odbiorze (przy wadach widocznych).
 19. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice pomiędzy wypełnionym zamówieniem w formularzu, a zawartością przesyłki.
 20. Ustawowy termin przedawnienia przy wadach ukrytych wynosi 12 miesięcy.
 21. Reklamowane produkty należy dostarczyć do sklepu
 22. Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów Wykonawca dołoży starań, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem - zatem zażalenia wynikające z dopuszczalnych różnic nie będą uwzględniane.
 23. W przypadku uzasadnionej reklamacji wykonawca zobowiązuje się do powtórnej, bezpłatnej usługi zastępczej. Jeżeli usługa zastępcza nie będzie w stanie usunąć reklamowanej wady, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.
 24. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności Spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z Dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 25. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych.
 26. Ochrona danych osobowych

 27. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 133, poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania / usunięcia.
 28. Licencje

 29. Zamawiający usługi fotograficzne w serwisie, nie nabywa praw do wykorzystania zdjęć do celów komercyjnych ani praw do powielania dzieła. Taka licencja udzielana jest osobno, po wynegocjowaniu ceny licencji.
 30. Postanowienia końcowe

 31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.032000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 32. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 33. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.

© Fotografia-artystyczna.pl |

Wykonanie: Webmister.pl